ما پاسخ اشتیاق شما هستیم

مدرسه  بازاریابی (تهران) سال ۱۳۹۶ از روی اشتیاق شما شکل گرفت. روند این شکل گیری  از روی تجارب هم ما و هم شما در حوزه آموزش و مارکتینگ بود. ما در حوزه آموزشی (آموزش بازاریابی) نیاز دیدیم که جستجوگری شما برای رسیدن به اهداف مارکتینگ را تسهیل کنیم. پس بعد از سالها طی مسیر و تجربه اندوزی در حوزه مارکتینگ جای خالی این اهرم را برای شما تشخیص دادیم و شکل گرفتیم.

سفر با مدرسه بازاریابی

همراهی با مدرسه بازاریابی مـثل گذراندن ترم های دانشگاهی پر از باید و نباید و حضور و غیاب های آکادمیک نیست. دوستی و صمیمیتی که بین پویشگران در طول مسیر پویش ها شکل میگیرد از یک طرف و از طرف دیگر دوره هایی

که در مدرسه بازاریابی طراحی می شود تلاش دارد پویشگران در اوج جذابیت به مقصدهای جدیدشان برسند.