تجربه‌ی یک رویداد (ایونت)

تجربه‌ی یک رویداد (ایونت)

نویسنده: حسین ثقفیان

 

یکى از موضوعات مهم در زمینه بازاریابى در زمینه ى معرفى و لانچ محصول برگزارى رویداد (ایونت) است.

شب گذشته به منظور برسی و ارزیابى و تأثیر چگونگی برگزاری ایونت در ایونت مدوسامیت که در زمینه مد و فشن در خانه درسا برگزار شده بود به همراه همکاران حاضر شدیم.

حال سؤال اینجاست که چه ویژگى ها و چه فاکتورهایی در برگزارى ایونت و چگونگی تأثیر آن بر روی مخاطب مطرح است!؟

جواب این سؤال قطعا ١یا ٢ مورد نخواهد بود بدین دلیل که تأثیرگذاری و جلب توجه و جذب کردن یک مخاطب به خودی خود کار پیچیده ای محسوب میشود و در اینجا به تعدادی از این عوامل می‌پردازیم.

حال فرض کنید که در یک ایونت نه تنها شما با یک نَفَر مواجه نیستید بلکه میبایست تعداد زیادى مخاطب که هر کدام میتوانند به نوعى کارشناس محسوب شوند را تحت تأثیر قرار داده و اثر مثبت روی آنها بگذارید.

بنابراین یکی از عوامل مهم برگزاری یک ایونت قابل قبول و کارآمد مخاطبان این ایونت هستند که میبایست هر کدام نسبت به تخصصی که دارند متناسب با موضوع مطرح شده در ایونت مرتبط باشند.

حال برای آن که تاثیرگذاری بر روی این مخاطبان حداکثر بازدهی را داشته باشد ایجاد شرایط لازم برای این تاثیر پذیری برای برگزارکننده الزامی خواهد بود.

برای مثال در ایونت شب گذشته یکی از عوامل مخل ارتباط با موضوعات مطرح شده در ایونت مجری برنامه که شاید مهم‌ترین عامل ارتباط مخاطبان با موضوع مطرح شده باشد را میتوان نام برد.

شاید برایتان سؤال شده باشد که چه چیز مجرى باعث این اختلال شده بود!؟ جواب این سؤال پراکنده صحبت‌کردن مجری در شب گذشته بود.

یکی دیگر از عامل های مهم در برگزاری ایونت مکان برگزاری است که میبایست از فضا، نور ، سیستم صوتی مناسبی برخوردار باشد که در ایونت شب گذشته رعایت نشده بود.

ایونت شب گذشته به خاطر داشتن فضائی اتوبوس مانند که موجب راه رفتن بسیاری از مخاطبان میشد و مجری و تیم برگزاری ای که از هماهنگی و قاطعیت بسیار پایینی برخوردار بودند و نتوانستند مخاطبان خود را جذب موضوع کنند از کیفیت پایینی برخوردار بود.