کاریزماها در بهترین شرایط متولد نمی شوند

گاهی لوگوها بزرگ تر از برند ها میشوند و اهمیت بیشتری پیدا می کنند،بینش ما در مدرسه به هیچ وجه اینطور ظاهر بینانه و سطحی نبوده و نیست.ما بر مبنای همین تفکر که کاریزما نه در ظاهر بلکه در بطن انسان ها وجود دارد به ایجاد شانس و موقعیت “درخواست بورسیه” رسیدیم که اگر هر استعدادی خارج از مدرسه به خاطر مشکلات مالی قادر به حضور در مدرسه نبود این مانع مالی را ما برداشته باشیم.