ما پاسخ اشتیاق شما هستیم

مدرسه بازاریابی تهران سال 1396 از روی اشتیاق شما شکل گرفت. روند این شکل‌گیری از روی تجارب هم ما و هم شما در حوزه آموزش و مارکتینگ بود.

ما در حوزه آموزشی (آموزش بازاریابی و برندینگ) نیاز دیدیم که جستجوگری شما را برای رسیدن به اهداف تان را تسهیل کنیم. از همین روی بعد از سالها طی مسیر و تجربه اندوزی در حوزه مارکتینگ، جای خالی این اهرم را برای شما تشخیص دادیم و شکل گرفتیم.

سفر با مدرسه بازاریابی

همراهی با مدرسه بازاریابی مـثل گذراندن ترم‌های دانشگاهی پر از باید و نباید و حضور و غیاب های آکادمیک نیست.

دوستی و صمیمیتی که بین پویشگران در طول مسیر دوره‌ها شکل می‌گیرد از یک سو و دوره های جدیدی که تیم مدرسه بازاریابی طراحی می‌کند از سوی دیگر باعث می‌شود تا پویشگران در اوج جذابیت مسیر به مقصدهای جدیدشان برسند

جهان می‌تواند به زبان‌های بسیاری سخن بگوید

مهارت محوری

لمس یک موفقیت بزرگ با سپری کردن فقط یک سال زمان شاید در نگاه اول غیر ممکن باشد،اما ما با محک زدن طرح ها و استراتژی‌های خودمان و با مشارکت دست کم 20‌نفر از اعضای هیئت علمی مدرسه بازاریابی در همین یک سالگی به 26000 نفر ساعت آموزش به هنرجوها دست یافتیم.