ما پاسخ اشتیاق شما هستیم

مدرسه  بازاریابی (تهران) سال ۱۳۹۶ از روی اشتیاق شما شکل گرفت. روند این شکل گیری  از روی تجارب هم ما و هم شما در حوزه آموزش و مارکتینگ بود. ما در حوزه آموزشی (آموزش بازاریابی) نیاز دیدیم که جستجوگری شما برای رسیدن به اهداف مارکتینگ را تسهیل کنیم. پس بعد از سالها طی مسیر و تجربه اندوزی در حوزه مارکتینگ جای خالی این اهرم را برای شما تشخیص دادیم و شکل گرفتیم.

سفر با مدرسه بازاریابی

زندگی همه ما پر از نشانه‌هاییست که گاهی ساده از آن‌ها گذر می‌کنیم. اگر زبان نشانه‌ها را بلد باشیم، همه حواس خود را برای درک کامل آن‌ها و استفاده بهتر از آن نشانه‌ها به کار می‌گیریم.

اساطیر می‌گویند قهرمان زندگی خود بودن، بدون پیمودن راه سفر مقدور نیست. جهان می‌تواند به زبان‌های بسیاری سخن بگوید و گنج در پایان سفر، آن جایی پنهان شده که ما زبان جهان را آموخته باشیم تا صدای آن‌ را بشنویم و بتوانیم با آن حرف بزنیم. اگر نه چگونه سرب زندگی را کیمیا کنیم؟

بودن با مدرسه بازاریابی یک سفر است. یک جستجوی دسته جمعی، با آدم‌هایی که هر کدام زبان خودشان را دارند. در این سفر نشانه‌های کسب و کارتان را بهتر می‌بینید و رمزگشایی می‌کنید. وارد روح کسب و کار خود می‌شوید و نه تنها تجربه می‌کنید، که می‌آموزید تجربه بسازید. نشانه ساختن را فرا می‌گیرید و آنگاه شما خالق کسب و کارتان هستید، نه فقط صاحب آن.

آنچه بدون شک مسئولیت یک مدرسه برای پویشگرانش است، انتقال دانش و تکنیک است که برای هر چه پربارتر بودن آن تلاش می‌کنیم. در مدرسه بازاریابی، روح پویشگر شما که به هر جا سرک می‌کشد تا به افسانه‌ی شخصی خود برسد، در انتهای این سفر کیمیایی می‌شود که روح جهان را در آن می‌بینیم و این، همه‌ی خواسته‌ی ماست.