فرق دانش، مهارت و توانایی چیست؟

فرق دانش، مهارت و توانایی چیست؟

دانش:

دانش بر درک مفاهیم متمرکز است. یک مفهوم صرفا نظریست و عملی نیست. ممکن است فرد فهم درستی از یک موضوع یا ابزار یا دانش نظری از آن داشته باشد اما تجربه‌ای در استفاده از آن نداشته باشد. به عنوان مثال‌، ممکن است شخصی صدها مقاله در مورد بهداشت و تغذیه در مجلات علمی بخواند و بر آنها تسلط داشته باشد، اما این باعث نمی‌شود که آن شخص واجد شرایط برای مشاوره در مورد تغذیه باشد.

 

مهارت:

قابلیت‌ها یا مهارت‌های ایجاد شده از طریق آموزش یا تجربه دستی.
مهارت، کاربرد عملی دانش نظری است. کسی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در آینده مالی دوره‌ای بگذراند و آن را یاد بگیرد. اما تجارب بیشتر در به کارگیری این ابزارها، مهارت‌های او را افزایش می‌دهد.

 

توانایی:

توانایی غالباً با مهارت اشتباه گرفته می‌شود، اما تفاوت‌های مهمی وجود دارد. توانایی، صفات یا استعدادهای ذاتی است که شخص در یک کار یا موقعیت بروز می‌دهد. بسیاری از افراد می‌توانند با دستیابی به دانش مذاکره و تمرین مهارت‌های مورد نیاز، آن را به صورت شایسته یاد بگیرند. اما تعداد کمی از افراد مذاکره‌کننده درخشانی هستند، زیرا توانایی استدلال قوی در شرایط گوناگون دارند.

 

منبع:

https://www.thebalancecareers.com/understanding-knowledge-skills-and-abilities-ksa-2275329