در طی این مدت کسب و کارها با بحران‌ها و چالش‌های متعددی روبرو شده اند و بعضا نتوانسته اند تصمیم درستی را برای گذراندن این دوران اتخاذ کنند. مدرسه بازاریابی همانند گذشته با همراهی اساتید خود در کنارتان است تا مدیریت این دوران و گذار از آن برایتان هموارتر باشد.
ما خوشحال می‌شویم که بتوانیم در این برهه زمانی به شما کمک کنیم. روش هایی که ما می‌توانیم در کسب و کار شما نقش ایفا کنیم در زیر آمده است:

چطور می‌توانیم کمک‌تان کنیم