شاهین احمدیان

درباره شاهین احمدیان

موسس آکادمی رفتار شاهین احمدیان

سوپروایزر بهبود کیفیت منابع انسانی مجموعه فرهنگی هنری بشری

عضو هیات علمی مدرسه بازاریابی تهران

سوپروایزر دوره های عملی موسسه بین المللی ویلیام گلاسر