علی منیری

درباره علی منیری

عضو انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)
عضو هیئت علمی کالج مدیریت کسب و کار کانادا (BMC Canada)
مدیرعامل آژانس تبلیغاتی 360
عضو و نایب رییس هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی امرتات
عضو و نایب رییس هیئت مدیره گروه راهبرد 24

مدیر مسئول و صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی مشاوران بازار
ریاست گروه مشاوران بازار گفتگو
تحلیلگر اقتصادی مدیریتی برنامه های صدا و سیما (شبکه تهران ، جام جم و . . . )
عضو هیئت موسس و شورای مرکزی انجمن علمی مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی
مشاور ارشد مدیرعامل شرکت مهرآشکار گستر
مشاور مدیرعامل شرکت BPI
مدیرعامل موسسه توسعه منابع مدیریت (مشاوره مدیریت)
مشاور مدیرعامل کارخانجات محصوالت لبنی مهر
موسس و دبیر اجرایی کانون زندگی برتر وابسته به سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی
مدرس و مدیر دپارتمان مدیریت و امور بین الملل موسسه آموزشی عالی گفتگو