حامد زرندی

  • مدرک اقتصاد رفتاری از گروه مشاوره اگلیوی
  • مدرک اقتصاد رفتاری از گروه مایندورکس
  • انجام پروژه قیمت گذاری در لیبل‌های تخفیفی فروشگاه افق کوروش با منتورینگ کیسارلب دانشگاه شیکاگو
  • انجام پروژه صداقت با منتورینگ پروفسور آریلی
  • انجام پروژه بررسی تاثیر شناختی برند شاهسوند با منتورینگ روری ساترلند از اگلیوی انگلستان
  • مدیر فاز یک پروژی ری‌برندینگ بانک کار آفرین
  • نویسنده مقالات اقتصاد رفتاری در هفته نامه تجارت فردا
  • مدرس تبلیغات در دانشگاه فردوس
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی