Slide

شما به مدرسه دعوتید

جستن تغییر برای رسیدن به آن‌چه می‌خواهیم، خواسته‌ای است در وجود گروهی از ما که می‌خواهیم بدانیم در کدام قسمت این مسیر قرار گرفته‌ایم.

مدرسه‌ی بازاریابی، این مسیر و این‌که کجای این مسیر در راستای «شدن» قرار دارید را به شما ارائه می‌دهد.

این تغییر را مدرسه‌ی بازاریابی با مسیر آموزش و یادگیری بازاریابی و برندینگ پیش روی پویش‌گران خود قرار می‌دهد.

مدرسه‌ی بازاریابی با درک نیازهای انسانی به جای فرآیند آموزشی آکادمی و سیستماتیک صرف تلاش می‌کند که تجربه‌ای برای پویش‌گران خود بسازد که مشتاقانه و با وجد کامل این دگردیسی را در خود ایجاد کنند.
این تغییر اثرات قابل توجهی را در نوع جهان‌بینی آن‌ها در رابطه با مسیر شغلی و زندگی خواهد گذاشت.

دوره‌های آنلاین مدرسه بازاریابی

موفقیت از منظر ما صرفا رسیدن به جایگاه مالی خوب نیست بلکه توافق داشتن با زمان حال است.امروز جهان در حال دگردیسی های گوناگون است. ما در مدرسه بازاریابی با همه دگرگونی ها و تغییرات جهان توافق کرده ایم تا پویشگران هم در این راه آنچنان که امکان و توانایی دارند رشد کنند. دوره های آنلاین طراحی شدند تا جبرهای مکانی و زمانی تسهیل شوند تا مسیر رشد آسان تر شود.